Explore India onefivenine
DO THE FIVE to stop corona 1. Wash HANDS often     2.Cough into ELBOW     3.Don't touch FACE     4. Keep safe distance     5.Stay at HOME    
Kachchh

Mundra Tehsil Population

Mundra Tehsil in Kachchh District and Gujarat State Total population is 153219. Rural Population is 132881 and Urban population is 20338.

Population Male Female
Rural 132881 78986 53895
Urban 20338 10885 9453
Total 153219 89871 63348

List of Vilages in Mundra Tehsil and Population

Vilage name Total population No of Houses
Baroi 14954 3856
Tunda 12471 3134
Moti Bhujpar 9278 1979
Nana Kapaya 8883 2276
Samagoga 7704 2061
Jarpara 7352 1506
Bhadresar 4552 907
Kandagara Mota 4461 1015
Luni 3379 603
Dhrab 3281 629
Navinal 3100 602
Mota Kapaya 3063 776
Vadala 2871 718
Gundala 2784 646
Deshalpar 2611 584
Patri 2592 553
Khakhar Moti 2139 436
Sadau 1970 435
Shiracha 1879 429
Ramaniya 1797 386
Vanki 1655 372
Lakhapar 1568 343
Chhasra 1515 380
Beraja 1413 309
Vovar 1336 299
Ratadiya 1335 280
Mangra 1244 226
Tumbadi Nani 1209 272
Vagura 1104 272
Gelda 1103 241
Nani Bhujpar 1056 210
Tumbadi Moti 1046 204
Bhorara 1003 223
Goersama 989 195
Kundrodi 986 229
Shekhadiya 971 152
Pragpar 934 243
Baraya 930 254
Viraniya 906 180
Tappar 858 186
Bagda 845 204
Karagoga 807 164
Mokha 777 189
Toda 711 144
Lifara 677 128
Kanajra 663 154
Hatdi 626 119
Kukadsar 529 126
Fachariya 419 100
Pragpar 405 90
Depa 393 84
Borana 377 79
Pratappar 268 48
Pavdiara 248 41
Kandagara Nana 224 43
Bocha 200 52
Raga 164 27
Kuvay 162 38
Babiya 104 23
Bharudiya
Pratappar
Sukhpar

All Rights Reserved 2021 onefivenine.com             Contact Us             About Us /             Privacy Policy